Các Dự Án 2025

Địa chỉ: thị trấn Yên Lập

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Mai Pha

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Hồ Hòa Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: xã Tịnh Long

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: xã Yên Trạch

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: xã Mai Pha, Tân Liên, Gia Cát

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: phường V, Tp Vị Thanh

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao:

Địa chỉ: thị trấn Mái Dầm

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: thị trấn Vĩnh Bảo

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: Phường Ninh Dương

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Nhữ Khê, xã Nhữ Hán

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 3/2025