Các Dự Án 2026

Địa chỉ: xã Hoằng Đông và Hoằng Ngọc

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: phường Mỹ Lâm và xã Mỹ Bằng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Bãi Vông, Côn Đảo

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: 95-97-99 Hồ Xuân Hưng

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 1/2026

Địa chỉ: xã Phước Diêm và xã Cà Ná

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Phường Thọ Quang

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Quý 1/2026