Các Dự Án Lạng Sơn

Địa chỉ: xã Mai Pha

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2027

Địa chỉ: xã Mai Pha

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: xã Yên Trạch

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025

Địa chỉ: xã Mai Pha, Tân Liên, Gia Cát

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: 2025