Các Dự Án Hải Dương

Địa chỉ: phường Bến Tắm

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định