Các Dự Án Ninh Thuận

Địa chỉ: xã Phước Diêm và xã Cà Ná

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Tháng 12/2027